Krajina / Slovensko
Krajina
Obľúbené Prázdne
Obľúbené
Žiadne obľúbené produkty
Košík
Prázdny košík
10. december 2020

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenie

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode www.swissmedicus.ch a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom  internetového obchodu) a kupujúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

2. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku a sú platné od 19. 9. 2016.
 

II. Definície pojmov    

E-shop - internetový obchod na adrese www.swissmedicus.ch.

Zmluvné strany – predávajúci a kupujúci.

Dovozca - Herbamedicus, s.r.o., Ostružnická 325/6, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ: 27788601, DIČ: CZ27788601.

Predávajúci - PCsupport.cz s.r.o., Jablunkovská 110, 739 61 Třinec, Česká republika, IČ: 27839583, DIČ: CZ27839583. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom e-shopu. Kontaktné údaje predávajúceho:

- adresa pre doručovanie: PCsupport.cz s.r.o., Jablunkovská 110, Třinec, PSČ 739 61,

- adresa elektronickej pošty: info@swissmedicus.ch,

- telefónny kontakt: +420 777 84 80 84.
 

Kupujúci – je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzavrie prostredníctvom e-shopu kúpnu zmluvu s predávajúcim.

Spotrebiteľ – je každý, kto mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.          

Podnikateľ – osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu s predávajúcim v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Kúpna zmluva – zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-shopu, ktorej predmetom je kúpa tovaru.

Tovar – veci, ktoré predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom e-shopu, pričom ide najmä o doplnky stravy, masážne prípravky a bylinné balzamy k ich predaju je predávajúci oprávnený.

Spotrebiteľská zmluva - je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ.

Elektronická faktúra – faktúra vystavená výhradne v elektronickej podobe vo formáte pdf.

Pracovné dni – sú dni v kalendárnom týždni od pondelka do piatku s výnimkou sobôt, nedieľ a dní, na ktoré v súlade s platnými právnymi predpismi pripadajú štátom uznané sviatky.

Občiansky zákonník - zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.
 

III. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

1. Umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e-shopu nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) v zmysle ust. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka a teda všetka prezentácia tovaru umiestnená na stránkach e-shopu je iba informatívnym charakterom a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.
 

2. Tovar v e-shope je riadne označený názvom a je spravidla vyobrazený spoločne so slovným popisom obsahujúcim údaje o tovare a jeho hlavných vlastnostiach, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru.
 

3. Hneď ako kupujúci vykoná výber tovaru, vrátane jeho množstva a prípadných ďalších parametrov, ak sú tieto položky voliteľné, umiestni tovar do nákupného košíka tak, že klikne na ikonu „pridať do košíka“. Takto je tovar prenesený do „košíka“ a následne sa kupujúcemu zobrazí po kliknutí na ikonu „košík“.
 

4. Proces záväzného objednávania tovaru kupujúci začne kliknutím na odkaz „ďalší krok“. Pre realizáciu objednávky sa vyžaduje, aby sa kupujúci registroval za účelom vytvorenia užívateľského účtu, poprípade sa prihlásil už do svojho existujúceho užívateľského účtu (čl. XII VOP). Kupujúci má takisto možnosť realizovať objednávku bez registrácie.
 

5. Následne kupujúci uvedie údaje o kupujúcom a doručovacie údaje, vrátane e-mailového a telefonického kontaktu na kupujúceho, ak nie sú tieto už v objednávkovom formulári uvedené v aktuálnej podobe na základe prihlásenia do užívateľského účtu, ďalej vyberie spôsob dopravy tovaru (čl. VI VOP) a platby za tovar (čl. V VOP), prípadne k objednávke pridá do vyhradenej kolónky svoje poznámky k objednávke. Údaje uvedené v objednávke sú po dokončení objednávky považované predávajúcim za úplné a správne a predávajúci nenesie zodpovednosť za ich neúplnosť a/alebo nesprávnosť.
 

6. V rámci procesu objednávania tovaru má kupujúci možnosť sa vracať k jednotlivým krokom za účelom vykonania kontroly a prípadných opráv chýb v objednávke.
 

7. Kupujúci záväzne objedná tovar kliknutím na odkaz „odoslať“, pričom odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so znením VOP. Dovtedy, kým kupujúci proces objednávania ukončí kliknutím na odkaz  „odoslať“ a objednávka sa stane záväznou, má kupujúci možnosť v ktorejkoľvek fáze objednávania tovaru objednanie tovaru zrušiť tak, že preruší vykonávanie jednotlivých vyššie popísaných krokov smerujúcich k objednaniu tovaru a opustí internetovú stránku, na ktorej sa objednávka tovaru vykonáva.
 

8. Po odoslaní záväznej objednávky tovaru obdrží kupujúci na svoju e-mailovu adresu, ktorú uviedol pri registrácii užívateľského účtu či ktorú uviedol v rámci jednorazovej objednávky, potvrdenie objednávky, v ktorom bude obsiahnuté okrem iného číslo objednávky a zhrnutie údajov uzavretej kúpnej zmluvy, vrátane odkazu na tieto VOP. Doručením potvrdenej objednávky v zmysle predchádzajúcej vety je uzavretá kúpna zmluva a vzniká zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 

9. V súvislosti s objednávkou tovaru môže predávajúci kontaktovať kupujúceho e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujúceho uvedený kupujúcim pri vykonávaní registrácie či v rámci jednorazovej objednávky, popr. telefonicky na telefónne číslo uvedené kupujúcim pri vykonávaní registrácie či v rámci jednorazovej objednávky, a to v záležitostiach súvisiacich s plnením kúpnej zmluvy. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu atď.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky vyššie uvedeným spôsobom.

10. Kúpna zmluva môže byť uzavretá len v slovenskom jazyku.
 

11. Kúpna zmluva je uzatváraná prostredníctvom e-shopu, teda s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku – náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby, pričom tieto náklady si hradí kupujúci sám (v prípade internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok poskytovateľa pripojenia, predávajúci si v tejto súvislosti neúčtuje žiadne ďalšie poplatky). Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
 

12. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzavretá kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná v elektronickej podobe za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie.
 

IV. Kúpna cena

1. Kúpne ceny tovarov a služieb sú v e-shope uvedené vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, však náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dodania a úhrady kúpnej ceny.
 

2. Kúpna cena uvedená pri tovare v okamihu vykonania objednávky je kúpnou cenou záväznou pre predávajúceho aj kupujúceho a po vykonaní objednávky nebude zmenená, a to ani v prípade, že zo strany predávajúceho následne dôjde k úprave výšky kúpnej ceny za tovar, alebo bude prebiehať reklamná zľavová akcia. Možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok nie je týmto ustanovením obmedzená.
 

3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť kúpne ceny za tovar, ktorý je ponúkaný na predaj prostredníctvom e-shopu, a organizovať reklamné zľavové akcie, to všetko v súlade s platnými právnymi predpismi. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať, ak neurčí predávajúci v rámci poskytovania zľavovej akcie inak.
 

V. Platobné podmienky

1. Platba kúpnej ceny sa vykonáva v €.
 

2. Kupujúci si môže vybrať v procese vykonávania objednávky z nasledujúcich spôsobov platenia kúpnej ceny za tovar:

- bezhotovostne bankovým prevodom na účet predávajúceho IBAN: CZ5520100000002000181488;

- v hotovosti dobierkou pri prevzatí tovaru od prepravcu;

- v hotovosti na výdajnom mieste Třinec, Jablunkovská 110

- bezhotovostne prostredníctvom platobného systému (úhrada online kartou, prostredníctvom platobného systému uvedených bánk, službou GoPay peňaženka).
 

3. V prípade, že kupujúci zvolí spôsob platenia bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho, je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, a to na vyššie uvedený účet predávajúceho. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý bude uvedený v potvrdenej objednávke, či tieto údaje predávajúci kupujúcemu poskytne bez zbytočného odkladu po uzavretí kúpnej zmluvy; ak tak neurobí predávajúci výslovne, je variabilným symbolom platby číslo objednávky kupujúceho.
 

4. V prípade, že kupujúci zvolí bezhotovostný spôsob platenia prostredníctvom platobného systému, bude po dokončení záväznej objednávky presmerovaný na internetové stránky poskytovateľov týchto služieb, prostredníctvom nich vykoná platbu kúpnej ceny, ktorá je splatná v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Za účelom vykonania platby kúpnej ceny s využitím platobného systému musí kupujúci disponovať platnou platobnou kartou, ktorá umožňuje prevod peňažných prostriedkov v rámci týchto systémov.
 

5. Zvolený spôsob platenia kúpnej ceny možno po vykonaní objednávky zmeniť len so súhlasom predávajúceho.
 

6. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 

7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 

8. Pri uzavretí kúpnej zmluvy kupujúci výslovne súhlasí s tým, že faktúra za zakúpený tovar mu bude poskytnutá výhradne v elektronickej podobe (elektronická faktúra), kedy elektronickú faktúru vystaví predávajúci po plnom uhradení kúpnej ceny tovaru a túto zašle kupujúcemu e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujúceho uvedený kupujúcim pri vykonávaní registrácie či v rámci jednorazovej objednávky.
 

9. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú podobnú platbu, avšak predávajúci je oprávnený v závažných prípadoch (najmä ak nedôjde zo strany kupujúceho k dodatočnému potvrdeniu objednávky podľa čl. III ods. 9 VOP) požadovať od kupujúceho uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu, a to aj v prípade, ak si zvolil kupujúci spôsob platenia kúpnej ceny dobierkou.
 

VI. Dodacie podmienky

1. Tovar je predávajúcim dodávaný výhradne len na území Slovenskej republiky.
 

2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní v tomto mieste. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 

3. Kupujúci si môže pri vykonávaní objednávky zvoliť z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru. A to v prípade, že celková cena tovaru v elektronickej objednávke nepresiahne čiastku 2 000 Kč s DPH:

- UPS - dobierkou 6 € s DPH / balík 

- UPS - bankovým prevodom 5 € s DPH / balík

- UPS - online kartou 5 € s DPH / balík

- Slovenská pošta - dobierkou 5 € s DPH / balík 

- Slovenská pošta - bankovým prevodom 4 € s DPH / balík

- Slovenská pošta - online kartou 4 € s DPH / balík

- Osobne na výdajnom mieste Třinec, Jablunkovská 110
 

4. Ak dôjde na základe požiadavky kupujúceho k individuálnemu zjednaniu zvláštneho spôsobu dodania tovaru, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania tovaru.
 

5. Za podmienky, že je tovar skladom, odošle predávajúci kupujúcemu tovar do 2 – 5 pracovných dní odo dňa, kedy bola uzatvorená kúpna zmluva. V prípade, že kupujúci zvolil ako spôsob platenia bezhotovostný bankový prevod na účet predávajúceho či bezhotovostnú platbu prostredníctvom niektorého platobného systému, je tovar, ktorý je skladom, odosielaný do 2 – 5 pracovných dní odo dňa, kedy je platba kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho. Ak nie je kupujúcim objednaný tovar skladom a ak nebola táto informácia kupujúcemu zrejmá už pri objednaní tovaru (najmä uvedením doložky dostupnosť „na otázku“ či „nie je skladom“ v rámci prezentácie tovaru na e-shope), informuje predávajúci o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu kupujúceho e-mailovou formou na e-mailový kontakt kupujúceho uvedený kupujúcim pri vykonávaní registrácie či v rámci jednorazovej objednávky, popr. telefonicky na telefónne číslo uvedené kupujúcim pri vykonávaní registrácie či v rámci jednorazovej objednávky.
 

6. Náklady na dodanie tovaru sú nasledovné:

- v prípade dodania prostredníctvom UPS dobierkou: 6 € s DPH / balík

- v prípade dodania prostredníctvom UPS pri platbe bankovým prevodom: 5 € s DPH / balík

- v prípade dodania prostredníctvom UPS pri platbe online kartou: 5 € s DPH / balík

- v prípade dodania prostredníctvom Slovenská pošta dobierkou: 5 € s DPH / balík

- v prípade dodania prostredníctvom Slovenská pošta pri platbe bankovým prevodom: 4 € s DPH / balík

- v prípade dodania prostredníctvom Slovenská pošta pri platbe online kartou: 4 € s DPH / balík
 

7. Náklady na dodanie tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu spoločne s kúpnou cenou tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumie sa podľa týchto VOP kúpnou cenou aj náklady na dodanie tovaru.
 

8. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od prepravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto neodkladne oznámiť prepravcovi. Predávajúci nenesie voči kupujúcemu zodpovednosť, ak poruší kupujúci túto svoju povinnosť.
 

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a zrušenie zmluvy dohodou

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej s kupujúcim v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, ďalej tiež v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (t. j. ceny zjavne inej ako je cena pre tento typ/druh tovaru obvyklá).
 

2. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci nevykoná bezhotovostnú platbu prevodom na bankový účet predávajúceho do 7 (siedmich) dní odo dňa, kedy bola uzavretá kúpna zmluva a/alebo vtedy, keď kupujúci nevykoná bezhotovostnú platbu prostredníctvom vybraného platobného systému do konca dňa, kedy bola uzavretá kúpna zmluva.
 

3. Kupujúci môže kedykoľvek od okamihu, kedy došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, do okamihu, keď bol tovar predávajúcim odoslaný, požiadať predávajúceho o zrušenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva bude zrušená dohodou zmluvných strán vtedy, ak predávajúci oznámi kupujúcemu akceptáciu návrhu na zrušenie kúpnej zmluvy.
 

4. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho (čl. VII VOP, čl. VIII VOP), stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu spolu s tovarom aj poskytnutý darček.
 

VIII. Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

1. V súlade s § 1829 Občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. od prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je obsahom kúpy niekoľko druhov tovaru alebo sa tovar skladá z niekoľkých častí.
 

2. Postup pri odstúpení od zmluvy:

- Najneskôr 14. deň po prevzatí tovaru musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle kupujúceho smerujúci k odstúpeniu od zmluvy.

 – Kupujúci môže na odstúpenie od zmluvy využiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný tu. Vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy je možné odoslať predávajúcemu elektronickou poštou, v tomto prípade predávajúci potvrdí kupujúcemu bez zbytočného odkladu v textovej podobe prijatie formulára, inak môže kupujúci formulár vytlačiť a vyplnený ho zaslať na adresu predávajúceho pre doručovanie.

- Kupujúci je povinný zaslať tovar predávajúcemu na adresu predávajúceho pre doručovanie či na adresu jeho sídla bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. V súlade s § 1820 ods. 1 písm. g) a § 1832 ods. 3 Občianskeho zákonníka nesie kupujúci pri odstúpení od kúpnej zmluvy náklady spojené s navrátením tovaru, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. Vrátený tovar by nemal niesť známky použitia, mal by byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva). Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom inak, než je nutné s ním zaobchádzať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 

3. V nadväznosti na odstúpenie kupujúceho od zmluvy predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vráti kupujúcemu všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie zodpovedajúcich najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru, ktoré predávajúci ponúka. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 

4. Kupujúci v zmysle ustanovenia § 1832 ods. 1 Občianskeho zákonníka súhlasí s tým, že mu predávajúci vráti prijaté peňažné prostriedky bezhotovostne na jeho bankový účet, ktorý kupujúci uvedie v odstúpení od zmluvy alebo oznámi predávajúcemu v nadväznosti na odstúpenie od zmluvy. Iba v prípade, keď tento spôsob vrátenia peňažných prostriedkov nie je možný, vráti kupujúci predávajúcemu peňažné prostriedky zloženkou zaslanú na adresu kupujúceho uvedenú pri registrácii či v rámci jednorazovej objednávky.
 

5. Kupujúci berie na vedome, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorá podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorú spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ju nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ kupujúci porušil ich pôvodný obal.
 

6. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať svoj nárok na náhradu vzniknutej škody na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 

IX. Práva z chybného plnenia, záruka

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
 

2. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá chyba, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá chyba, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinností.
 

3. Kupujúci nemá práva z chybného plnenia, ak ide o chybu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí zmluvy. To neplatí, ak ho predávajúci výslovne uistil, že vec je bez chýb alebo ak zastrel chybu ľstivo.
 

4. Ak je chybné plnenie podstatným porušením kúpnej zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci, právo na odstránenie chyby opravou veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby; vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Ak nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva podľa nasledujúceho ustanovenia.
 

5. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením kúpnej zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od kúpnej zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.
 

6. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal. To neplatí, ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci a/alebo ak použil kupujúci vec ešte pred objavením chyby a/alebo ak nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím a/alebo ak predal kupujúci vec ešte pred objavením chyby, ak ju spotreboval alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použití, ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.
 

7. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú možno vec použiť k obvyklému účelu, poskytuje predávajúci v tomto rozsahu kupujúcemu záruku za akosť. Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia.
 

8. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila chybu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšiu udalosť. To neplatí, ak spôsobil chybu predávajúci.
 

9. Práva z chýb sa uplatňujú u predávajúceho, a to v mieste jeho prevádzky, alebo je možné oznámenie o uplatnení práva z chyby vrátane reklamovaného tovaru zaslať na adresu sídla predávajúceho. Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.
 

10. Pokiaľ reklamujete produkty z dôvodu alergickej reakcie, tak je nutné pridať k reklamovanému tovaru taktiež aj lekársku správu, ktorých posúdenie bude zásadné pre uznanie reklamácie.
 

X. Práva z chybného plnenia v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal,

 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, takéto vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané, 
 2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 3. tovar zodpovedá akosťou  alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
 5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
   

2. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.
 

3. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Uvedené neplatí:

 1. pri veci predávanej za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
 2. na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
 3. pri použitej veci na chybu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo
 4. ak to vyplýva z povahy veci.
   

4. Ak nemá vec vlastnosti stanovené vyššie v ods. 1 tohto ustanovenia VOP, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä ak možno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.

5. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takomto prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
 

6. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčastí alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nedohodne nápravu v primeranom čase alebo že by dohodnutie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.
 

XI. Osobitné ustanovenia o vybavovaní reklamácie kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

1. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.
 

2. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 

3. V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. j) Občianskeho zákonníka oznamuje predávajúci, že s mimosúdnou sťažnosťou sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, IČO: 000 20 869, sídlom: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Česká obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

XII. Užívateľský účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na e-shope môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského účtu, pričom zo svojho užívateľského účtu môže kupujúci realizovať objednávky tovaru. Registrácia umožňuje kupujúcemu ďalej prehliadať históriu objednávok, aktuálny stav spracovania objednávky a v nadväznosti na vytvorenie užívateľského účtu tiež zjednodušené vykonávanie ďalších objednávok (systém si automaticky zapamätá údaje o kupujúcom a doručovacie údaje).
 

2. Registračný formulár sa kupujúcemu zobrazí po kliknutí na odkaz „registrácia“ a prihlasovací formulár sa kupujúcemu zobrazí po kliknutí na odkaz „prihlásenie“.
 

3. Pri registrácii na e-shope a pri objednávaní tovaru sa kupujúci zaväzuje uvádzať správne a pravdivo všetky údaje, pričom údaje uvedené v užívateľskom účte sa kupujúci zaväzuje pri ich akejkoľvek zmene povinne aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte sú predávajúcim považované za úplné a správne a predávajúci nenesie zodpovednosť za ich neúplnosť a/alebo nesprávnosť.
 

4. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 

5. Kupujúci berie na vedome, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 

XIII. Ochrana osobných údajov, zasielanie newsletterov

1. Uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas k spracovaniu osobných údajov za ďalej uvedených podmienok. Kupujúci má právo vysloviť nesúhlas so spracúvaním osobných údajov, čo môže vykonať zaslaním žiadosti na adresu PCsupport.cz s.r.o., Jablunkovská 110, 739 61 Třinec, alebo oznámiť elektronicky na info@swissmedicus.ch.

2. Osobné údaje budú spracované v tomto rozsahu:

- meno a priezvisko,

- dátum narodenia,

- adresa bydliska,

- telefónne číslo,

- e-mailová adresa,

- doručovacia adresa.
 

3. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované k nasledujúcim účelom: ponúkanie obchodu a služieb, marketingová a reklamná činnosť, zasielanie obchodných oznámení (newsletterov), veľkoobchod/maloobchod – vytváranie databáz klientov (odberateľov), vedenie užívateľského účtu, ako aj plnenie uzavretých kúpnych zmlúv, to všetko v súvislosti s prevádzkovaním internetového e-shopu.
 

4. Osobné údaje sú ukladané v bezpečnej databáze. Osobné údaje budú spracované manuálne (vlastnými zamestnancami aj spracovateľmi) a automatizovane (vlastnými zamestnancami aj spracovateľmi).
 

5. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas k spracovaniu osobných údajov kedykoľvek odvolať oznámením odoslaným elektronicky na adresu elektronickej pošty predávajúceho alebo písomne na adresu predávajúceho pre doručovanie.
 

6. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
 

7. Kupujúci má právo na prístup k osobným údajom, má právo na ich opravu, doplnenie, má právo na ich blokáciu, môže žiadať predávajúceho o vysvetlenie a odstránenie chybného stavu v prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, a to vždy prostredníctvom žiadosti odoslanej elektronicky na adresu elektronickej pošty predávajúceho alebo písomne na adresu predávajúceho pre doručovanie či do sídla predávajúceho. O následnom postupe bude kupujúci informovaný písomne alebo e-mailovou formou.
 

8. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 

9. Kupujúci pri uzavretí kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení (newsletterov) predávajúceho týkajúcich sa jeho podobných produktov alebo služieb na elektronickú adresu, ktorú kupujúci uviedol pri registrácii užívateľského účtu či ktorú uviedol v rámci jednorazovej objednávky, a v tomto rozsahu a na ten účel udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Kupujúci môže kedykoľvek odmietnuť zasielanie obchodných informácií oznámením na adresu elektronickej pošty predávajúceho.
 

10. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú úplné a správne, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 

11. Kupujúci ďalej súhlasí s ukladaním tzv. “cookies“ do jeho koncového zariadenia (napr. počítača) tak, aby sa uľahčilo poskytovanie služieb informačnej spoločnosti; kupujúci má možnosť odmietnuť, aby “cookies“ alebo podobné nástroje boli ukladané do jeho koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.
 

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Odlišné dojednania obsiahnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred znením týchto všeobecných obchodných podmienok.
 

2. Predávajúci je oprávnený znenie obchodných podmienok meniť či doplňovať, pričom týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy uzavretej po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia všeobecných obchodných podmienok.
 

3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ust. § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 

4. Kupujúci na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle ust. § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 

5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe príslušného živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 

6. Kupujúci týmto súhlasí s doručovaním na e-mailovu adresu kupujúceho uvedenú kupujúcim pri vykonávaní registrácie či v rámci jednorazovej objednávky.
 

7. Pokiaľ zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom zmluvné strany dojednávajú, že kúpna zmluva a zmluvný vzťah z kúpnej zmluvy sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 

8. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

V Třinci dňa 19. 9. 2016.Mohlo by Vás zajímat

Skladom
7,99 €
6,66 € bez DPH
Jedná sa o unikátny balzam vyrobený z konopného oleja a 25 druhov bylín. Konská masť s konopou je vyrobená pod...
7,99 6,66 € bez DPH
Skladom Exp. do 24 hod.
Množstvo
Skladom
7,99 €
6,66 € bez DPH
Jedná sa o unikátny balzam vyrobený z konopného oleja a 25 druhov bylín. Konská masť s konopou je vyrobená pod...
7,99 6,66 € bez DPH
Skladom Exp. do 24 hod.
Množstvo
Skladom
15,99 €
13,33 € bez DPH
Jedná sa o silnejšiu verziu unikátneho balzamu vyrobeného z 25 bylín. Konská masť forte hrejivá je vyrobená po...
15,99 13,33 € bez DPH
Skladom Exp. do 24 hod.
Množstvo
Prihlásenie
Registrácia

Ešte nie ste registrovaný? Vytvorte si jednoducho účet zde a získajte ojedinelé výhody.

Zabudol som heslo
Registrácia