Krajina / Slovensko
Krajina
Obľúbené Prázdne
Obľúbené
Žiadne obľúbené produkty
Košík
Prázdny košík
05. january 2021

Zásady spracovanie osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto zásady spracovania osobných údajov (ďalej len "Zásady") slúži na informovanie dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov, ktoré sú poskytované spoločnosti PCsupport.cz s.r.o., Jablunkovská 110, 739 61 Třinec, Česká republika, IČ: 278 39 583 jakožto provozovateli internetového obchodu Swissmedicus.ch/sk na adrese www.swissmedicus.ch/sk/, v súvislosti s nákupom tovaru v internetovom obchode alebo za iným účelom definovaným nižšie v týchto Zásadách. Tieto Zásady sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a kupujúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito Zásadami zoznámil.
 

2. Spoločnosť PCsupport.cz s.r.o. spracováva všetky poskytnuté osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27 . apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
 

3. Tieto Zásady v nižšie uvedenom rozsahu dopĺňajú všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru v internetovom obchode Swissmedicus.ch/sk (ďalej len "VOP"). Pojmy vymedzené v VOP sa obdobne užijú aj pre tieto Zásady.
 

4. Tieto Zásady sú vyhotovené v slovenskom jazyku a sú platné od 25. 5. 2018.
 

II. Správca a subjekt osobných údajov

1. Správcom osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu, tj. Spoločnosť PCsupport.cz s.r.o.

 • sídlom: Jablunkovská 110, 739 61 Třinec, Česká republika
 • IČ: 278 39 583, DIČ: CZ27839583
 • společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31096
 • email: info@swissmedicus.ch
 • telefonický kontakt: +420 777 84 80 84
   

2. Subjektom osobných údajov je zákazník - zákazníkom sa pre účely týchto Zásad rozumie fyzická osoba, ktoraĀ užívateľom e-shopu, a ktorej osobné údaje sú správcom spracovávané. Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, sa vždy považuje za zákazníka.
 

3. Povinnosť vymenovať poverenca pre ochranu osobných údajov nie je daná, a poverenec pre ochranu osobných údajov tak nebol vymenovaný.
 

III. Kategórie osobných údajov, ktoré správca spracováva

1. Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k zákazníkovi, ktorého je tak správca osobných údajov schopný identifikovať.
 

2. V súvislosti s prevádzkovaním e-shopu môže zo strany správcu uskutočniť spracovanie nasledujúcich kategórií osobných údajov, ktoré sú zákazníkom poskytované v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, popr. pri udelení súhlasu zákazníka so spracovaním osobných údajov pre účely stanovené v článku IV. zásad:

 • 2.1. Identifikačné údaje zákazníka - jedná sa o tie osobné údaje, prostredníctvom ktorých je možné zákazníka jednoznačne a nezameniteľne identifikovať, tj. Meno a priezvisko zákazníka a v prípade zákazníka, ktorý je podnikateľom, tiež údaje o firme zákazníka, jeho identifikačnom čísle, popr . tiež daňovom identifikačnom čísle;
   
 • 2.2. Kontaktné údaje zákazníka - jedná sa o tie osobné údaje, prostredníctvom ktorých je možné zákazníka skontaktovať, tj. Fakturačná adresa (v prípade zákazníka, ktorý je podnikateľom, jeho sídlo), telefónne číslo a e-mailová adresa, popr. Doručovacia adresa , ak požaduje zákazník doručenie tovaru na inú ako fakturačnú adresu;
   
 • 2.3. Údaje o nákupnej histórii zákazníka - jedná sa o tie osobné údaje, prostredníctvom ktorých je možné zistiť transakčné históriu zákazníka, tj. Transakčné údaje, vrátane bankového spojenia na zákazníka, uviedol ak toto zákazník z akéhokoľvek dôvodu v súvislosti s realizovanou kúpe tovaru , čísla uskutočnených objednávok a údaje o zakúpenom tovare, vydané faktúry;
   
 • 2.4. Ďalšie údaje poskytnuté dobrovoľne zákazníkom - ide napríklad o komentáre k urobeným objednávkam či iné záznamy komunikácie so zákazníkom.
   

3. Zákazník je povinný uvádzať pri poskytovaní osobných údajov správcovi všetky osobné údaje v presné a aktuálne podobe, pričom sa zaväzuje tytopři akejkoľvek zmene aktualizovať; osobné údaje poskytnuté zákazníkom sú správcom považované za úplné a správne. Správca je oprávnený vyzvať zákazníka k aktualizácii osobných údajov, ktoré spracováva, a to v lehotách zodpovedajúcich potenciálnemu riziku vzniku ujmy z neaktuálnosti osobných údajov; správca nezodpovedá za neaktuálnosť osobných údajov v dôsledku nečinnosti zákazníka.
 

IV. Účely spracovania a právny základ spracovania, vrátane doby spracovania osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracovávané na účely, ktoré sú uvedené nižšie, pričom rozsah spracovávaných osobných údajov závisí na konkrétnom účelu spracovania. Pre niektoré účely spracovania je možné spracovávať osobné údaje priamo na základe zákonného právneho základu, kde sa nevyžaduje súhlas zákazníka s takýmto spracovaním osobných údajov, pričom druhú skupinu potom tvorí spracovanie, ktoré je možné len so súhlasom zákazníka.

2. Na spracovanie osobných údajov, na ktorý sa nevyžaduje súhlas zákazníka, je daný nasledujúce právny základ:

 • Spracovanie pre výkon zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník - hlavne. Pre účely realizácie kúpnej zmluvy, zahŕňajúce vybavenie objednávky, plnenie zo zmluvy zahŕňajúce súvisiace komunikáciu so zákazníkom, odovzdanie tovaru na prepravu tovaru a konečný predaj objednaného tovaru a jeho dodanie zákazníkovi a vyúčtovanie príslušné kúpnej ceny - a to po dobu trvania zmluvného vzťahu, resp.po dobu nevyhnutnú na plnenie kúpnej zmluvy;
   
 • Spracovanie pre splnenie právnych povinností, ktoré sú uložené správcovi - hlavne. Na účely plnenia účtovných adaňových povinností správcu - a to po nevyhnutne nutnú dobu podľa zákonných lehôt, ktoré sú stanovené právnymi predpismi (pr. Faktúry vystavenej správcom sú v súlade s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení, archivované po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo, pričom z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj uzatvorenej kúpnej zmluvy, resp. objednávky zákazníka);
   
 • Spracovanie pre splnenie právnych povinností, ktoré sú uložené správcovi - hlavne. Na účely plnenia účtovných adaňových povinností správcu - a to po nevyhnutne nutnú dobu podľa zákonných lehôt, ktoré sú stanovené právnymi predpismi (pr. Faktúry vystavenej správcom sú v súlade s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení, archivované po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo, pričom z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj uzatvorenej kúpnej zmluvy, resp. objednávky zákazníka);
   

3. Rozsah spracovávaných osobných údajov pre spracovanie osobných údajov uvedené v predchádzajúcom odseku, pre ktorých je daný právny základ spracovania bez nutnosti udelenia súhlasu zákazníka, je vždy obmedzený na osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie konkrétneho účelu, pre ktorý sú spracovávané, a neprekročí rozsah osobných údajov vymedzený vyššie v kategóriách osobných údajov (článok III., ods. 2 Zásad) .Správce informuje zákazníka, že pre splnenie kúpnej zmluvy je vždy nevyhnutné poskytnutie a spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných údajov zákazníka (článok III., ods. 2.1 . Zásad) a kontaktných údajov zákazníka (článok III., ods. 2.2. Zásad), ktoré sa stávajú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy, a bez ktorých nie je možné kúpnu zmluvu realizovať; spracovanie údajov o nákupnej histórii zákazníka (článok III., ods. 2.3. Zásad) potom nastáva v nadväznosti na realizáciu kúpnej zmluvy a slúži predovšetkým k ostatným právnym základom spracovania, ktoré boli uvedené vyššie v článku IV., ods. 2 Zásad, než je plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy. Poskytovanie osobných údajov je povinnosťou zákazníka, ktorá vyplýva z vyššie uvedenej zmluvy.
 

4. K spracovaniu osobných údajov na nasledujúce účely sa potom vyžaduje súhlas zákazníka:

 • Zasielanie obchodných oznámení (newsletterov);
 • Vedenie používateľského účtu zákazníka.
   

5. Spracovanie osobných údajov na účely uvedené v predchádzajúcom odseku je založené na dobrovoľnom súhlase zákazníka, ktorý má zákazník právo kedykoľvek odvolať, o čom bude zákazník pred udelením súhlasu informovaný. Odvolaním súhlasu však nie je nijako dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný zákazníkom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. Hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch) .Detailnější informácie ohľadne udelenia súhlasov so spracovaním osobných údajov k vyššie uvedeným účely, vrátane rozsahu takto spracovávaných osobných údajov a doby trvania takéhoto spracovania, sú obsiahnuté v texte jednotlivých súhlasov, ktorými zákazník udeľuje právo osobné údaje k danému účelu spracovávať.
 

6. Ak nie je vyššie stanovené výslovne inak, sú osobné údaje spracovávané len po nevyhnutne potrebný čas, hlavne. Po dobu trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý správcovi umožňuje osobné údaje zákazníka spracovávať, a archivované podľa lehôt uložených právnymi předpisy.Po strate zákonného dôvodu je vykonávaný vymazanie príslušných osobných údajov. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané so súhlasom zákazníka, sú uchovávané len po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený, najdlhšie potom po dobu trvania udeleného súhlasu zákazníkom či do okamihu jeho odvolanie.
 

V. Spracovatelia a kategórie príjemcov osobných údajov

1. Správca môže sprístupniť osobné údaje zákazníka:

 • Spracovateľovi osobných údajov - tj. Osobe, ktorá vykonáva spracovanie osobných údajov pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov;
 • Príjemcovia osobných údajov - tj. Subjektu, ktorému sú osobné údaje poskytnuté.
   

2. Správca môže osobné údaje zákazníka poskytnúť na legitímne účely týmto kategóriám príjemcov:

 • Externým spolupracovníkom správcu a dodávateľom správca za účelom plnenia zmluvy;
 • Poskytovateľom poštových a platobných služieb;
 • Poskytovateľom dopravných a iných služieb zabezpečujúcich dopravu a odovzdaní tovaru zákazníkovi;
 • Poskytovateľom účtovných, audítorských a daňových služieb;
 • Inkasným agentúram a advokátskym kanceláriám (hlavne. Za účelom vymáhania pohľadávok);
 • Správcom IT systémov;
 • Orgánom verejnej moci (napr. Súdy, správne orgány).
   

3. Správca nezamýšľa prenášať osobné údaje zákazníka do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.
 

VI. Informácie o právach zákazníka ako subjektu údajov

1. Správca spracováva osobné údaje zákazníka korektne, zákonným a transparentným spôsobom a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Zákazník má zároveň právo sa na správcu kedykoľvek obrátiť, aby získal informácie o procese spracovania svojich osobných údajov alebo na účely uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.
 

2. Správca informuje zákazníka o jeho právach, ktorými sú:

 • 2.1. Právo na prístup k osobným údajom - na základe tohto práva má zákazník právo získať od správcu potvrdenie, či sú jeho osobné údaje spracovávané, a v prípade, že tomu tak je, aj právo na informácie súvisiace s týmto spracovaním, event. V prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, aj kópiu spracúvaných osobných údajov;
   
 • 2.2. Právo na opravu osobných údajov - na základe tohto práva môže zákazník správcu žiadať o opravenie nepresností v osobných údajoch spracovávaných správcom, popr. Na doplnenie neúplných osobných údajov;
   
 • 2.3. Právo na výmazosobních údajov - na základe tohto práva môže zákazník správcu žiadať o vymazanie akéhokoľvek či všetkých osobných údajov o ňom spracovávaných, a to ak nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané, alebo ak zákazník odvolal súhlas s ich spracovaním (a neexistuje už ďalšie právne dôvod pre spracovanie) alebo vzniesol námietky proti spracovaniu (a neexistujú žiadne prevažujúci oprávnené dôvody správcu pre spracovanie), ďalej ak osobné údaje nezákonne spracované sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti, alebo boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti;
   
 • 2.4. Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov - na základe tohto práva môže zákazník správcu žiadať o obmedzení spracovaní osobných údajov o ňom, pokiaľ zákazník popiera presnosť svojich osobných údajov (a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť) , alebo je ich spracovanie protiprávne, ale zákazník odmieta vymazanie takýchto osobných údajov, alebo ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zákazníkom poskytnuté, avšak zákazník o spracovaní požiada (napr. v súvislosti s uplatnením nároku na súde, ku ktorému zákazník spracovávané osobné údaje potrebuje), alebo ak zákazník vzniesol námietku proti spracovaniu, pričom nie je zrejmé, či oprávnené záujmy správcu prevažuje nad oprávnenými záujmami klienta;
   
 • 2.5. Právo na prenosnosť osobných údajov - v prípade automatizovaného spracovania osobných údajov, ktoré je založené na uzatvorenej zmluve alebo súhlasu, ktorý bol zákazníkom udelený, má zákazník právo na tzv. Prenosnosť týchto údajov a ich poskytnutie v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovom formáte ;
   
 • 2.6.Vylúčenie automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovanie - zákazník má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. Správca v tej súvislosti uvádza, že nevykonáva žiadne automatizované spracovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby;
   
 • 2.7. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov - v prípade, keď zákazník poskytol správcovi súhlas so spracovaním osobným údajov na účely, ktoré vyžadujú súhlas, má zákazník právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracovanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné;
   
 • 2.8. Právo na oznámenie prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov - zákazník má právo na informáciu od správcu o tom, že došlo k porušeniu bezpečnosti jeho osobných údajov, ak je súčasne pravdepodobné, že takýto prípad porušenia bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb; uvedené právo zákazník nemá pri splnení stanovených podmienok (oi. ak správca prijal opatrenia na zabezpečenie, že sa vysoké riziko pravdepodobné neprejaví alebo vyžadovalo ak by takéto oznámenie neprimerané úsilie, kedy potom je nutné poskytnúť informáciu verejnými vyhláškami alebo podobného opatrenia) ;
   
 • 2.9. Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu - zákazník má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov ako dozorný orgán, ak sa domnieva, že pri spracovaní jeho osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov;
   

Úrad na ochranu osobných údajov:

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
telefon: +421 /2/ 3231 3214
email: statny.dozor@pdp.gov.skpdp.gov.sk
internetové stránky: www.dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Proti rozhodnutiu dozorného orgánu má tiež zákazník právo na účinnú súdnu ochranu proti rozhodnutiu, ktoré sa ho týka.
 

Zákazník má tiež právo namietať proti spracovaniu osobných údajov - zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré správca spracováva z dôvodu oprávneného záujmu. V prípade, že správca nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, ukončí správcu na základe také námietky spracovanie osobných údajov bez zbytočného odkladu.

Rovnako tak môže zákazník vzniesť námietku proti spracovaniu v situácii, že jeho osobné údaje sú spracovávané na účely priameho marketingu. V takom prípade nebude správca bez ďalšieho osobné údaje už naďalej na tento účel spracovávať.
 

3. Všetka vyššie uvedené práva (s výnimkou práva podať sťažnosť dozornému orgánu) možno uplatniť prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) odoslanej na adresu info@swissmedicus.ch. Na túto adresu sa možno obrátiť aj v súvislosti so žiadosťou o ďalšie doplňujúce informácie týkajúce sa vyššie uvedených práv. Obdobne možno uvedené práva uplatniť tiež korešpondenčnou formou na adresu sídla správcu - PCsupport.cz s.r.o., Jablunkovská 110, 739 61 Třinec, Česká republika.
 

4. Na žiadosť, ktorá sa týka výkonu práv odberateľov, bude správca reagovať bez zbytočného odkladu v lehote do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, v ktorej zákazníkovi poskytne informácie o prijatých opatreniach, a to spôsobom, akým bola podaná takáto žiadosť o uplatnenie práv (tj. Podľa okolností písomne alebo elektronickou formou). Uvedenú lehotu možno v prípade potreby (oi. Vzhľadom k zložitosti a počtu žiadostí) predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom o takomto predĺžení vrátane dôvodov, ktoré nás k nemu viedli, bude správca zákazníka vždy informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
 

5. Nepřijme-li správce opatření, o které zákazník žádal, informuje zákazníka ve shora uvedené lhůtě o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového orgánu a žádat o soudní ochranu.Mohlo by Vás zajímat

Skladom
7,99 €
6,66 € bez DPH
Jedná sa o unikátny balzam vyrobený z konopného oleja a 25 druhov bylín. Konská masť s konopou je vyrobená pod...
7,99 6,66 € bez DPH
Skladom Exp. do 24 hod.
Množstvo
Skladom
7,99 €
6,66 € bez DPH
Jedná sa o unikátny balzam vyrobený z konopného oleja a 25 druhov bylín. Konská masť s konopou je vyrobená pod...
7,99 6,66 € bez DPH
Skladom Exp. do 24 hod.
Množstvo
Skladom
15,99 €
13,33 € bez DPH
Jedná sa o silnejšiu verziu unikátneho balzamu vyrobeného z 25 bylín. Konská masť forte hrejivá je vyrobená po...
15,99 13,33 € bez DPH
Skladom Exp. do 24 hod.
Množstvo
Prihlásenie
Registrácia

Ešte nie ste registrovaný? Vytvorte si jednoducho účet zde a získajte ojedinelé výhody.

Zabudol som heslo
Registrácia